Паважи

Начало   Статии   Сегментен блок за изграждане на декоративни подпорни стени

Сегментен блок за изграждане на декоративни подпорни стени

11.01.2018

1. Сегментен блок - Oбща информация

За да отговори на нуждите на пазара, Техносим създаде вибропресован елемент, наречен сегментен блок. Продуктът е предназначен за изграждане на подпорни стени с обикновени и армирани насипи и подпорни стени за терасиране на дворове. Има широко приложение и при изпълнение на вертикална планировка и озеленяване на градини и паркове.

2.Приложение

Сегментният блок на Техносим може да се използва за изграждането на подпорни стени с обикновени и армирани насипи и подпорни стени за терасиране на дворове, при изпълнение на вертикална планировка и озеленяване на градини и паркове.
Моделът от външната си, лицева, страна има структура, подобна на класическия дялан камък. Цветът на продукта стандартно е сив, но може да е оцветен съобразно с изискванията на клиента, като това гарантира прекрасно съчетание с околната среда или конкретната визия на мястото.

3.Размери и материали

Сегментният блок се изпълнява от вибропресован бетон с една кухина.  Според БДС 9673-84 бетонът, от който се изпълняват сегментните кухинни бетонови блокове, отговаря на клас В-45.

Дължина -   460 мм
Широчина - 300 мм                                                             
Височина - 200 мм
Тегло - 40 кг.

Сегментните блокове са изпитани по БДС ЕN 772-1, БДС ЕN 772-13 и БДС ЕN 772-16 в Университетска строителна  изпитвателна  лаборатория при УАСГ София.
Резултатите от изпитването са отразени в протоколи №1801-11/11.04.2011 г., №2019-11/27.05.2011 г. и Експертно становище за резултатите от изпитването на проф. Д.Назърски- р-л катедра „Строителни материали” при УАСГ.

4. Начин на монтаж и изграждане на подпорни стени със сегментни блокове 

4.1. Изкопни работи

1. Изпълнителят прави очертанията и изкопите на подпорните степени, съгласно конструктивните чертежи. Да не се прекалява с разкопаването извън указаните линии.  

2. Изпълнителят проверява местоположението на съществуващите структури и комунални мрежи преди изкопите и гарантира, че всички подземни мрежи и съоръжения са защитени от влиянието на изкопите за подпорната стена. 

4.2. Подготовка на почвата 

1. Основата и почвата, в която ще се изгражда се преглеждат и одобряват на място от инженер ,за да се гарантира, че допустимото натоварване на почвата под основата надвишава очакваното натоварване. Почвите, които не отговарят на необходимите изисквания, трябва да бъдат премахнати и заменени с подходящи материали

2. Последователните стъпки при изграждане на подпорна стена със сегментен блок Техносим започват с изкопни работи и подготовка на почвата, както и на основата на стената. Почвата се уплътнява при стандартни 95%,  за да се осигури равна и твърда повърхност, на която да се постави първият ред сегментни блокове. 

(!) Почви, като тежки глини или почви с органични примеси, не са подходящи за пълнеж и не се използват в строителството на подпорни стени. 

4.3. Основа

1. Материалът, които се използва заизграждане на основата, трябва да бъде ниско водопропусклив зърнест материал.

2. Основата трябва да бъде изградена, както е показано на конструктивните чертежи. Тя, позволява сегментните блокчета да бъдат вкопани до подходяща дълбочина, необходима за съответната височина и дължина на подпорната стена.

3. Основата трябва да бъде изградена на почва или подходящ заместител, който е уплътнен до минимум 95% съгласно БДС ЕN.

4. Самата основа също трябва да се уплътнени при стандартни 95%  за да се осигурява равна и твърда повърхност, на която да се постави първия ред сегментни блокове. Основата  трябва да бъда конструирана добре, за да се гарантира правилното полагане на продуктите и да не се наруши крайната височина на стената, показана на плановете. Фин пясък може да се използва за подравняване на горната част на основата - 13 мм.

5. Основата трябва да е на 100 мм минимална дълбочина за стени под 1,2 м и 150-200 мм минимална дълбочина за стени над 1,2 м. 

4.4. Монтиране на сегментните блокове

1. Следващата важна стъпка е изграждането на първия ред сегментни блокове, те трябва да бъдат изцяло вкопани за да се предотврати приплъзване на подпорната стена. Тази стъпка е много важна, защото основата трябва да бъда конструирана добре, за да се гарантира устойчивостта на стената във времето.

(!) Вкопаването на първия ред трябва да се вземе предвид и при изчисляването на количествата. Ако по проект стената е дадена с височина 2м. то трябва да се смята стена с височина 2,20м за да се получи крайната височина на стената, показана на плановете.

(!) По преценка на инженер конструктора, може да бъдат вкопани и два реда .

2. Попълват се всички ядра и кухини и гръб минимум 300 мм зад основата, с чакълена фракция. Използва се почвата за пълнеж за укрепване и уплътняване на каменния гръб от мин. 300 мм, който се получава зад сегментните блокове, а  с почвите в предната част на основата се укрепва и заключва целия ред. Проверява се отново нивото и линията на подреждане дали са в съответствие с изисванията.Излишния уплътняващ материал се отстранява  от повърхността  на сегментните блокове.

3. Монтира се втори ред сегментни блокове, върху основния първи ред. Позиция на блоковете от втория ред е шахматна на първия. Проверява се всеки блок за правилното подреждане в съответствие с линията и нивото. Попълват се всички кухини в и около сегментните блокове и в минимум от 300 мм дълбочина зад тях с чакълена фракция.

4. При стени с височина над 1,60 м е необходимо използването на геомрежа за стабилизиране на насипа.

За изграждане на по-висока стена трябва дълбочината на чакълената фракция зад блоковете да се увеличи: за  стени от 4.40 м до 7.40 m трябва да имат най-малко 0,60 м гръб, а стените над 7.40 m трябва да има минимум 0,9 м гръб от чакълена фракция.

5. За консолидираща зона се определя зоната от 0,9 м зад стената. Уплътняването в рамките на консолидиращата зона се осъществява ръчно с помощта на трамбовъчни машини и се изпълнява от вън навътре, т.е. от сегментните блокове на успоредни прави линии до края на зоната. Някои по-фини почви може да изискват допълнително уплътняване, което се извършва със специфично оборудване. Уплътняват се пластовете с височина през 0.60м - 0.80м, за да се постигне адекватно уплътняване в рамките на консолидиращата зона. Използва се леко оборудване за уплътняване, което да не наруши стабилността или цялостта на стената.

6. Изграждат се останалите необходими редове, според височината на стената, по същия метод.

7. Както при всички строителни работи, е възможно да възникнат отклонения от строителния план. Отклоненията в изграждането на подпорни стени със сегментни блокове са приблизително толкова колкото при изграждането на бетонови подпорни стени, изляти на място. За разлика от тях, обаче при сегментните блокове може по-лесно да бъде коригирана или променена подпорната стена по време на строителството. Въз основа на опита, придобит от изграждането на множество завършени подпорни стени със сегментни блокове, следните препоръчителни минимални отклонения могат да бъдат постигнати с добри строителни техники,както следва:

  • Вертикален контрол - ± 32 мм макс. над 3 м разстояние.
  • Хоризонтален контрол местоположение - прави линии ± 32 мм в продължение на 3м разстояние.
  • Ротация - от изготвения план: 2,0°.
  • Изпъкналост - 25 мм в продължение на 3.0 м разстояние.

4.5. Пълнеж

1. Запълването на сегментните блокове при монтиране на подпорни стени, става най-често с почвата, която е изкопана на самия обект, ако е подходяща и ако не е предвидено друго за конкретния случай. За запълване може да се използа и фракция смесена с изкопаната почва.

(!) Почви, като тежки глини или почви с органични примеси, не са подходящи за пълнеж и не се използват в строителството на подпорни стени. 

(!) Почви с фини частици с размер на зърната ф<31, могат да бъдат използвани при строителството на подпорни стени, но са необходими допълнителни насипни, уплътнителни и отводнителни дейности.

2. Използваната почва за запълване на сегментните блокове трябва да отговаря или надвишава предвидените стойности за ъгъл на триене и трябва да бъде пречистена от органични примеси.

5. Допълнителна полезна информация за изграждането на подпорна стена със сегментен блок

  • Когато една стена се разделя на две нива при терасовидни терени, е важно да се отбележи, че почвата зад по-ниската стена, е също така и основа на горната стена. В този случай почвите трябва да са уплътнени до минимум на 95% преди поставянето на основната фуга. Постигането на правилното уплътняване на почвата под горната тераса предотвратява деформация на горната част на стената.
  • Геомрежи  за поддържане на насипите се използват за стабилизиране на почвата в основата, когато има вода и отделя материали за пълнеж от съществуващата почва. Тази геомрежа трябва да позволява преминаването на определени частици, като изключва запушване на материала. Геомрежите  са от материал с висока якост (най-често полиетилен с висока плътност), който също така е стабилизиран срещу ултравиолетови лъчи (UV) и с висока химическа резистентност.
  • Филтърен геотекстил не се препоръчва при кохезионни почви. Запушването на тези тъкани създава неприемлив хидростатичен натиск в подсилените структури на почвата. Филтрация се счита за необходима в кохезионни почви при използването на триизмерна система за филтриране на чист пясък.
  • Отводняването е от изключителна важност по време и след строителството. Трябва да се вземат мерки за гарантиране на правилното отвеждане на водата. Това включва правилно монтиране на дренажни тръби и отвеждане на водните пътища далеч от подпорна стена.
Изчисляването, оразмеряването и пълнежа на подпорните стени трябва да се извършват от инженери конструктори и специалисти по земна механика и фундиране.