Керемиди

Промоции

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ВСЕКИ КВ.М КЕРЕМИДИ ТЕХНОСИМ
НОСИ ПО 5 СТ. ЗА ТОПЪЛ ОБЯД
Начало   Статии   Направи си сам: ПОКРИВ, част І

Направи си сам: ПОКРИВ, част І

02.03.2012

НАПРАВИ СИ САМ: ПОКРИВ

или как да изчислим и остойностим необходимите материали за ремонт или направа на скатен покрив

ЧАСТ І

Съвременните скатни покриви, благодарение на изключителното развитие на технологиите в строителството и използването на модерни и енергоспестяващи материали, се превърнаха в особено важни архитектурни и конструктивни елементи,
придаващи на всяка една сграда индивидуален и характерен вид и осигуряващи й необходимата защита.
В настоящата статия ще се постараем да насочим вниманието Ви към необходимите материали и аксесоари за един съвременен покрив от бетонови керемиди, както и към практичните начини за определяне количествата на тези материали, без да се прибягва до услугите на квалифицирани специалисти.
Съветите ни ще са насочени към клиентите, които нямат специална подготовка, а биха желали да изчислят достатъчно точно необходимите материали за скатния покрив, без значение дали става дума за ново строителство или ремонт, препокриване и модернизиране на съществуващ такъв. Тези съвети ще Ви помогнат и да си направите и предварителен бюджет.

ИЗХОДНИ ДАННИ
За изготвянето на количествената сметка за даден обект, първото и задължително условие е да разполагаме с технически или работни чертежи, включващи: ситуация, план на покрива, разрези- напречни и надлъжни, и фасади. Когато ще се прави само препокриване на съществуващ покрив, най-често липсват чертежи. В такъв случай е необходимо да се направи заснемане на покрива, като на скиците се нанесат всички необходими размери на била, стрехи улами и челни дъски.
Към необходимите изходни данни следва да причислим и всички специфични изисквания на проекта или клиента относно: вида на керемидите, начина на подреждане, цвета им и други.

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯТ НА НЕОБХОДИМИТЕ КЕРЕМИДИ

В каталозите на Техносим за бетонови керемиди са дадени методите и формулите, чрез които специалистите могат бързо и точно да определят площа на покрива, необходима за определяне броя на керемидите.
Както бе казано по-горе, в настоящите съвети ще Ви дадем възможност да не прибягвате до помоща на квалифицирани специалисти, за да си определите необходимите бетонови керемиди и елементи. Затова за сметките е достатъчно да знаете площа на последната /покривна/ плоча и ъгълът при стрехата в градуси (или наклонът на покрива). Изчислението, ще се извърши съгласно приложената таблица и формулата:

S (Площ скатен покрив) = F (Площ на покривна плоча) x Cr (Коефициент на редукция); {m²}

Където Cr се изчислява така:


ъгъл при стрехата
в градуси (°)
 наклон на покрива
в съотношение (:)
коефициент на редукция
(Cr)
18° 1:3 1,05
21° 1:2,5 1,07
26° 1:2 1,11
30° 1:1,73 1,15
35° 1:1,43 1,22
40° 1:1,12 1,30
45° 1:1 1,41


Пример:
Знае се ,че покривната плоча е с площ F = 150 м² и ъгълът при стрехата е 18°.
Тогава S = 150 м² х 1,05 = 157,5 м²
Ако наклонът на покрива е даден в съотношение 1:3, то Cr = 1,05, следователно:
S = 150 м² х 1,05 = 157,5 м²

Вече имате площа на покрива, което Ви дава възможност да определите необходимия брой керемиди:

Х (Необходим брой керемиди) = S (Площ скатен покрив) х 10 бр/м²; {бр.}

Тази формула важи за керемидите тип ниска и средна вълна, Бриз и Онда, и при положение, че покривът е четирискатен. В този случай няма да се използват крайни десни и крайни леви керемиди. За всички останали случаи /двускатни и съчетани покриви/ и за плоските керемиди, модел Плано, формулата има следния вид:

Х (Необходим брой керемиди) = S (Площ скатен покрив) х 11 бр/м²; {бр.}


Опитът ни показва , че закръгляването на броя на керемидите към цяло пале, в повече от необходимия, винаги е най-правилното решение.


ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА БИЛОТО

Капаци

На всеки чертеж с план на покрива са нанесени покривните линии, които показват местата и дължините на билата и уламите. Те определят и вида на покрива- двускатен, четирискатен или съчетан. От плана на покрива изваждаме дължините на билата, които ако не са котирани, се определят по познатите геометрични формули. Веднага трябва да подчертаем, че при наклонените била трябва да се съобразяваме и с редуциращият коефициент. Броят на капаците се определя от разхода 2,7 бр./м´по формулата:

Х (Необходим брой капаци) = L (дължина било в m) х 2,7 бр/м´; {бр.}


Начални/крайни капаци

От чертежите на плана и от разрезите се определят необходимите бройки начални и крайни капаци. В зависимост от вида и сложността на покривите, може да се случи да няма нужда от крайни капаци. Ето защо е много важно да се гледат разрезите. Принципно всяко било трябва да започва с начален капак и да завършва с краен капак.
За запазване на естетическата стойност на покрива за всеки от трите вида керемиди се произвеждат и съответните видове капаци, съобразени с размерите и особеностите на целите керемиди.
За плоските керемиди Плано е разработен и се произвежда само един вид - краен капак Плано. За керемидите Бриз - ниска вълна и Онда - средна вълна се произвеждат следните видове капаци:

Краен капак с малко дъно - използват се при двускатни покриви;
Краен капак с голямо дъно - използват се при двускатни покриви;
Начален капак - използват се при четирискатни покриви.

Капаци тройници и четворници

Успоредно с определянето на началните и крайните капаци, се определят и капаците тройници и четворници. От самите имена следва заключението, че те се монтират там, където се събират три или четири била.
Тройници и четворници се произвеждат фабрично само за керемидите Бриз и Онда.
За плоските керемиди Плано, тройниците и четворниците се кроят и изработват на обекта, като лепенето на отделните съставни части се извършва с теракол. Ето защо, когато имаме нужда от изработване на такива елементи, трябва да предвидим за всеки един тройник по три капака, а за всеки един четворник по четири капака допълнително, спрямо определените капаци.

Определяне броя на полукеремидите

Ако е заложено в проекта “шахматно” подреждане на керемидите, т.е. с разместена фуга, или желанието на клиента е да бъдат така наредени, се използват полукеремиди. Целта на произвеждането на тези елементи е да се намали до минимум брака на цели керемиди и да се постигне естетически ефект при подреждането им.
Необходимото количество се определя като се изчисли бройката редове на всеки един скат и според сложността на покрива се определи разходна норма - обикновено се предвижда от 2 до 3 бр./ред полукеремиди или необходимото количество се изчислява по формулата:

Х (Необходим брой полукеремиди) = Y (брой редове) х 2 или 3 бр/ред; {бр.}

Определяне броя на завършващите /странични/ принадлежности


Полагането на керемидите се извършва от дясно на ляво и от стряхата към билото. Редовете започват и завършват със странични керемиди, или друго казано - редовете започват с десни крайни и завършват с леви крайни керемиди. Необходимият им брой се определя при разходна норма 3 бр./м.л.
От чертежите се изваждат дължините на скатовете, редуцират се съгласно наклона и количеството на страничните керемиди е:

Х (Необходим брой крайни леви или десни керемиди) = L (дължина скат в m) х 3 бр/м´; {бр.}


Всичко казано до тук за броя на принадлежностите се отнася за покрив, за който има изготвен проект и са налице чертежи. Когато се налага да се препокрива съществуващ покрив, а липсват чертежи, дължините на билата, маите, стрехите, уламите и челните дъски, могат да бъдат измерени на място, след което да се определят необходимите бройки от съответните принадлежности. В случаите, когато нашите клиенти срещат затруднения, в стремежа си сами да си съставят бюджетния план за строежа на покрива или за ремонта на съществуващия, могат да се обръщат към нас, за да получат квалифицирана консултация и помощ от съответните технически консултанти.

Стъпките до тук Ви дават информация за основните елементи на покрива, но когато говорим за съвременен скатен покрив, задължително би трябвало да спомем и всички аксесоари и елементи, осигуряващи дишането, хидроизолацията, регулирането на влажностния режим, укрепването и сигурността на покрива, борбата със снега, птиците и гризачите. За тях и тяхната важност ние неведнъж сме писали с подробности, защото това са материалите, които гарантират дълъг живот на сградата и повишена енргийна ефективност и намаляват топлинните загуби.
Очаквайте продължението на поредицата статии «Направи си сам: Покрив», където ще опишем подробно и разбираемо за неспециалисти, стъпките за изчисление на необходимите ни количества от всеки един елемент от покривната система.